ஈழத்தில் தமிழ் இலக்கியம்: தோற்றமும் தொடர்ச்சியும்


உள்ளடக்கம்வாழ்த்துரை
அணிந்துரை
முன்னுரை

இயல் - 1
ஈழத்தில் இலக்கிய வரலாறும் அதன் பயில் துறை தொடர்பான அறிமுகமும்

1.1. யார் அந்த ஈழத்துப் பூதந்தேவனார்
1.2. ஈழத்தின் ஆரம்ப கால இலக்கிய முயற்சிகள் பற்றிய சில தேடல்கள்

இயல் -2
ஆரியச் சக்கரவர்த்திகள் காலம்

2.1. இலக்கியங்களும் அவற்றின் போக்கும்
2.2. இலக்கியங்களின் சிறப்பியல்புகள்

இயல் -3
போத்துக்கேயர்-ஒல்லாந்தர் காலம்

3.1. இலக்கியங்கள்
3.2. பிரபந்தங்கள் அதிகம் தோன்ற சாதகமான காரணிகள்
3.3. இலக்கியப் பண்புகள்
3.4. தமிழறிஞர் சிலர் பற்றி…

இயல் -4
19 ஆம் நூற்றாண்டில் ஈழத்து இலக்கியம்

4.1. இலக்கிய வகைகள்
4.2. அச்சியந்திர விருத்தியும் பன்முக வளர்ச்சியும்
4.3. ஆறுமுக நாவலரின் இலக்கியப் பணிகள்
4.4. ஆங்கிலேயர் கால இலக்கியங்களின் சிறப்பியல்புகள்
4.5. தமிழறிஞர் சிலர் பற்றி…

இயல் -5
நவீன இலக்கியங்களின் செல்நெறி

5.1. நாடகங்கள் தோன்றி வளர்ந்தமை
5.1.1. சுதந்திரத்துக்கு முன்னைய நாடக வளர்ச்சிப் போக்கு
5.1.2. 1950 களின் பின்னைய நாடக வளர்ச்சிப் போக்கு
5.1.3. அண்மைக்கால நாடக இலக்கிய முயற்சிகள்

5.2. தமிழ்க் கவிதை வளர்ச்சி
5.2.1. மரபு வழிப்பட்ட நிலை
5.2.2. சுதந்திரத்துக்கு முன்னைய சமூக மறுமலர்ச்சிப் போக்கு
5.2.3. சுதந்திரத்துக்குப் பிந்திய நவீன கவிதை வளர்ச்சி
5.2.4. அண்மைக்கால கவிதைப் போக்கு

5.3. தமிழ்ச் சிறுகதை வளர்ச்சி
5.3.1. 1950 கள் வரை ஈழத்துச் சிறுகதை வளர்ச்சி
5.3.2. 1950 களின் பின்னரான ஈழத்து சிறுகதை வளர்ச்சிப் போக்கு

5.4. தமிழில் நாவல் வளர்ச்சி
5.4.1. தொடக்க காலம் முதல் 1960 கள் வரை நாவல் வளர்ச்சி
5.4.2. 1960 களின் பின்னைய நாவல் இலக்கிய வளர்ச்சி

5.5. தமிழில் திறனாய்வு வளர்ச்சி

துணைநூற் பட்டியல்

பின்னிணைப்பு – கட்டுரை
ஈழத்தில் குழந்தை இலக்கியச் செல்நெறியும் அது எதிர் கொள்ளும் சவாலும்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

5.4. ஈழத்தில் தமிழ் நாவல் வளர்ச்சி

5.2. ஈழத்தில் தமிழ்க் கவிதை வளர்ச்சி

2.2. ஆரியச்சக்கரவர்த்திகள் கால இலக்கியங்களின் சிறப்பியல்புகள் (பண்புகள்)