நாய்

நாய் நாய்
என்று
பலர் ஏசியும்
வெக்கம் கெட்டு
உங்கள்
வாயிலோரம்
அலைகிறேன்
என்று
கீழ் தரமாய்
எண்ணாதீர்..
நான்
உங்களைப் போல்
நன்றி மறப்பவனில்லை...

இப்படிக்கு..
நன்றியுடன்...
நாய்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

5.4. ஈழத்தில் தமிழ் நாவல் வளர்ச்சி

2.2. ஆரியச்சக்கரவர்த்திகள் கால இலக்கியங்களின் சிறப்பியல்புகள் (பண்புகள்)

5.2. ஈழத்தில் தமிழ்க் கவிதை வளர்ச்சி