இடுகைகள்

ஜூலை, 2011 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

காதல் எழுதப்படாத விதி...

படம்
ஒருஅமைதியானமாலை நேரம்
நட்சத்திரங்கள்
மற்றும்
மெழுகுவர்த்தி...
அலைகளின்ஒலி
மிகவும்இறுக்கமான
நடைப் பயணம்

நம்நிழல்கள்
மணல் தரையில்
கூடவே...
தீவிரமாகஒருவருக்கொருவர்
இன்னும்
அதி தீவிரமாக
கைப் பிடித்து
நெருக்கமாக....

நவ நாகரிக உலகத்தில்
காதல் எழுதப்படாத விதி...
காற்றுஊடுருவிய
நெருக்கமானநேரத்தில்
ஒன்றும்ஒப்பிட்டுக்கொள்ள முடியாது

நாம்சந்தித்துவந்ததிலிருந்தே
என்னுடையஎண்ணங்கள்
அவளால்மாற்றம் பெற்றுள்ளன
என் இதயம்
மனம்மற்றும்உடல்
இன்னும்....

நான்
எப்போதும்உன்னுடன்
இருக்கவேண்டும்
நீ
என்வாழ்வின்
ஊற்றாக இருக்கிறாய்
அழகான
மற்றும் விலைமதிப்பற்ற
என் சொத்து நீ...
நீஎன்மனைவி