ஜூலை 07, 2011

காதல் எழுதப்படாத விதி...


ஒரு அமைதியான மாலை நேரம்
நட்சத்திரங்கள்
மற்றும்
மெழுகுவர்த்தி...
அலைகளின் ஒலி
மிகவும் இறுக்கமான
நடைப் பயணம்

நம் நிழல்கள்
மணல் தரையில்
கூடவே...
தீவிரமாக ஒருவருக்கொருவர்
இன்னும்
அதி தீவிரமாக
கைப் பிடித்து
நெருக்கமாக....

நவ நாகரிக உலகத்தில்
காதல் எழுதப்படாத விதி...
காற்று ஊடுருவி
நெருக்கமான நேரத்தில்
ஒன்றும் ஒப்பிட்டுக்கொள்ள முடியாது

நாம் சந்தித்து வந்ததிலிருந்தே
என்னுடைய எண்ணங்கள்
அவளால் மாற்றம் பெற்றுள்ளன
என் இதயம்
மனம் மற்றும் உடல்
இன்னும்....

நான்
எப்போதும் உன்னுடன்
இருக்க
வேண்டும்
நீ
என் வாழ்வின்
ஊற்றாக
இருக்கிறாய்
அழகான
மற்றும் விலைமதிப்பற்ற
என் சொத்து நீ...
நீ என் மனைவி