இடுகைகள்

நவம்பர், 2011 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால்.......

படம்
காயம்மற்றும்வலி

இங்கேஇருக்கிறது.

அமைதிமற்றும்காதல்

இதுஅனைத்தும்

இங்கேஇருக்கிறது.

குழப்பம்மற்றும்சந்தேகம்

அதுவும் கூடவே வாழ்கிறது.

நாங்கள்இல்லாமல்

நாங்கள் இல்லை.

நாம்அழஅழுகிறோம்.

நாம்முயற்சி செய்து

நாமாகவே சிரிக்கிறோம்.

நாங்களாகவே

காயப்பட்டுக் கொள்கிறோம்.

நாங்களாகவே வலிகளில் இருந்து

மீண்டெழுகிறோம்.

கடைசியாகசோதனைமுடிவில்

வாழ்க்கை

ஒரு பாடமாக உள்ளது.

மிகவும்நன்றாககற்றுக்கொள்ள

என்னுள்

நிறையவே உள்ளது.

ஒருவேளை,ஒரு நாள்,

என் கதை 

என்னால் மட்டுமே 

எழுதப்படக் கூடியதாக 

என் வாழ்க்கை 

அர்த்தப் பட்டுபோகலாம் 

அப்போதும்

நான் 

வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால்.......